REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:

  a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Keemple Polska Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12G/30 02-972 Warszawa za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.keemple.pl/ ;

  b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.keemple.pl/ ;

  c) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanej w niniejszym Regulaminie;

  d) tryb i zasady postępowania reklamacyjnego.

  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.keemple.pl/

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

  4. Usługobiorca przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

  5. Usługobiorca korzystając z Usług za pośrednictwem Strony Internetowej akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

  6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

 

§2 Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w poniższym paragrafie:

  a) Aplikacja – aplikacja instalowana na urządzenia mobilne umożliwiająca dostęp do sterowania za jej pomocą Systemem Keemple. Producentem Aplikacji jest Keemple;

  b) Hasło – ciąg znaków alfa-numerycznych ustanowiony przez Klienta, umożliwiający Klientowi dostęp za pomocą Logowania do Konta Klienta za pośrednictwem strony: http://login.yourcockpit.biz/users/login lub https://login.keemple.com/login;

  c) Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem;

  d) Login – adres e-mail Klienta umożliwiający Logowanie za pośrednictwem strony: http://login.yourcockpit.biz/users/login lub https://login.keemple.com/login do Konta Klienta;

  e) Konto Klienta – indywidualne konto internetowe Usługobiorcy do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem strony: http://login.yourcockpit.biz/users/login lub strony https://login.keemple.com/login , za pomocą którego Usługobiorca może zarządzać Systemem Keemple, którego producentem jest Keemple;

  f) Keemple – A.KEEMPLECOM LIMITED, 2 Agias Fylaxeos. 3082 Limassol, Cyprus CY 10342193P, producent i dostawca Systemu Keemple i Aplikacji;

  g) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

  h) Logowanie – uzyskanie dostępu przez Użytkownika do Konta Klienta za pośrednictwem strony http://login.yourcockpit.biz/users/login lub https://login.keemple.com/login;

  i) Strona Internetowa – strona internetowa Keemple Polska prowadzona pod adresem internetowym: https://www.keemple.pl/;

  j) System Keemple – system inteligentnego domu dostarczany przez Usługodawcę, umożliwiający zintegrowane zarządzanie zainstalowanymi modułami Keemple;

  k) Usługa – określona w Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pomocą Strony Internetowej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  l) Usługodawca – Keemple Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 12G/30, 02-972 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000569151, NIP: 5223034719, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpłacony w całości, dystrybutor Systemu Keemple w Polsce;

  m) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);

  n) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  o) Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, Klienta, korzystającego z zasobów Strony Internetowej na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

 

§3 Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje świadczenie Usług przez Usługodawcę w następującym zakresie:

  a) przekazywanie informacji o oferowanych produktach i usługach prezentowanych na Stronie internetowej oraz informacji o Usługodawcy;

  b) udostępnianie Logowania za pośrednictwem strony http://login.yourcockpit.biz/users/login lub https://login.keemple.com/login do Konta Klienta umożliwiającego zarządzanie Systemem Keemple.

  c) udostępnianie możliwości pobrania Aplikacji z zewnętrznych stron dystrybuujących Aplikację;

  d) udostępnianie formularza kontaktowego;

  e) pomoc w korzystaniu ze Strony Internetowej.

 2. Usługodawca świadczy Usługi za pomocą strony internetowej https://www.keemple.pl/ .
 3. Pobranie Aplikacji wiąże się z korzystaniem z zewnętrznych stron, za pomocą których Aplikacja jest dystrybuowana. Usługodawca nie odpowiada za ich działanie. Usługobiorca korzystając z tych stron zobowiązany jest do zapoznania się z ich regulaminem.

§4 Wymagania techniczne świadczenia Usług

 1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagany jest:

  a) dostęp do komputera lub innego urządzenia z dostępem do szerokopasmowego Internetu;

  b) korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari, zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji tych przeglądarek;

  c) włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript;

 2. Koszty zapewnienia warunków technicznych wskazanych powyżej, w szczególności urządzeń i dostępu do szerokopasmowego Internetu ponosi Usługobiorca.
 3. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z czym Usługodawca zaleca Usługobiorcom zachowanie środków ostrożności w celu zminimalizowania tego ryzyka, np. w trakcie korzystania z Usług posiadania aktualizowanego na bieżąco oprogramowania antywirusowego oraz firewall.

 

§5 Warunki świadczenia Usług

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do:

  a) korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem praw osób trzecich, dóbr osobistych innych osób oraz praw własności intelektualnej;

  b) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych;

  c) niepodejmowania działań, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w ramach Strony Internetowej i Konta Klienta lub utrudnić korzystanie z nich innym Usługobiorcom;

  d) w przypadku, gdy dla korzystania z Usług wymagane jest podanie danych osobowych, podania prawdziwych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;

  e) w przypadku korzystania z funkcji Konta Klienta, do nieprzekazywania i nieujawniania osobom trzecim Loginu i Hasła, z którego korzysta Klient.

 3. Usługodawca zobowiązany jest do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podejmowania przez Usługobiorcę działań niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności niezgodnie ze zobowiązaniami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu. Skutki korzystania ze Strony Internetowej i Konta Klienta niezgodnie z niniejszym Regulaminem ponosi Usługobiorca.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia Usług, które są następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania osób trzecich, itp.).
 6. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres niezbędny do usunięcia usterek, nieprawidłowości lub zaistniałych zagrożeń.

 

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na Stronę Internetową.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

 

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w ramach świadczonych Usług jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.
 3. Odrębnym administratorem danych osobowych w przypadku korzystania z Konta Klienta oraz Aplikacji jest Keemple.
 4. W przypadku korzystania z linków i wtyczek przekierowujących do stron innych podmiotów, np. w przypadku pobierania Aplikacji, odrębnym administratorem danych będą dostawcy tych stron internetowych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty można znaleźć w regulaminach lub politykach prywatności tych stron.

 

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać:

  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@keemple.pl

  b) pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: ul. Sarmacka 12G/30 02-972 Warszawa

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  a) oznaczenie Usługobiorcy – imię i nazwisko;

  b) adres Gateway (nr seryjny);

  c) adres e-mail, bądź korespondencyjny na który Usługodawca ma udzielić odpowiedzi na reklamację;

  d) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

  e) żądanie Usługobiorcy w zakresie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 4. Usługodawca zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Usługobiorcy, bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, o ile nie zachodzi przypadek opisany w ust. 4.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 60 dni. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 30 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. O każdej zmianie w Regulaminie Usługodawca będzie informował za pośrednictwem Strony Internetowej publikując nową treść Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej i Usług po zmianie regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 4. Usługobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Nie zwlekaj!

Wejdź do świata Keemple już teraz!